Bolt MP40 (left) and MP41 (right)
Bolt MP40 (left) and MP41 (right)
Photo courtesy: Eddie B.